Hắc ô nha bạch ô nha [hoàn]

Trọng sinh chi quy linh [hoàn]

Trọng sinh vị lai chi dược thảo sư [hoàn]