Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân [đang làm]

Bá khí trắc lậu [đang làm]